Diverse

Vedlikeholdshistorikk

Her har vi samlet en oversikt over større vedlikeholdsarbeider de senere årene.

2023

2018/2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004-5

2001

2000

1998

1997

1996

1993/94

1990

1937

Tilgjengelighet for bevegelseshemmede

Vi har heis i Suhmsgate 20, men gården ble bygget lenge før dagens standard. I alle oppgangene må man forsere bratte trapper for å komme frem til heisen. 

Personer som bruker rullestol eller rullator kan bruke kjellerinngangene på baksiden. Det er noe terskler og trange hjørner. Det er best tilgang gjennom kjellerinngangen i oppgang C (tilgang også til oppgang D). Til oppgang A og B må man forsere et par trappetrinn, og mange vil trenge assistanse.

Beboerinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom

På oppdrag fra styret i sameiet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering av leilighetenes våtrom (bad, WC og kjøkken). Dette er krav og anbefalinger som den enkelte beboer må følge, for at sameiet/beboer eventuelt skal slippe å rehabilitere badet og WC helt på nytt ved en fremtidig felles utskifting av røranlegg i sameiet.

Beboer med nyrehabiliterte bad, WC og kjøkken vil uansett bli noe berørt bygningsmessig ved en felles rehabilitering. Det kan også ved en felles rehabilitering av våtrommene være ønskelig å endre rørføringens plassering. Hvis et slikt vedtak blir fattet, vil dette også kunne berøre allerede nyrehabiliterte bad som beskrevet under.

En fremtidig utskifting av røranlegget vil omfatte alle vertikalførte stammer for vann og avløp fra kjeller til og med tilknytninger i øverste etasje, inkludert alle horisontalførte grenrør for avløp frem til klosett, sluk (inkl. selve sluket) og avløp fra vask og alle vannrør frem til armatur/utstyr i alle leiligheter. Et slikt prosjekt vil, som de fleste vel forstår, medføre total sanering av baderommene. Dersom man som beboer skal unngå slik sanering, må man selv ha gjort nødvendige utskiftninger i forkant.

Det er derfor svært viktig at alle beboere som har planer om å modernisere/rehabilitere et eller flere av våtrommene (bad, WC, kjøkken), setter seg inn i nedenstående krav før man igangsetter arbeid i disse rom. Våtrommene i sameiet har flere ulike løsninger, og nedenfor stående beskrivelse er på generelt

grunnlag.

ADMINISTRATIVE VILKÅR

Varsling

Styret skal varsles av beboer før arbeidet igangsettes. Varselet skal inneholde

Gjennomføring

TEKNISKE VILKÅR

Det er viktig at vann- og brannsikkerheten ivaretas til høyeste kvalitet når rehabiliteringen gjennomføres. Nedenfor beskrives ønsket standard for de ulike delene av arbeidet. Krav i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) skal følges så langt eksisterende bygningskonstruksjon ikke gjør krav i BVN umulige å gjennomføre. Nedenstående formuleringer og ordbruk kan virke fremmed og vanskelig å forstå for legmann. Fagfolk bør imidlertid ikke ha problemer med å forstå innholdet, og det er meningen at beboer skal benytte denne kravspesifikasjon overfor de fagfolk

han/hun velger å benytte til arbeider i egen leilighet.

Fremføring av nye rør til og mellom leiligheter

I sameiets leiligheter er det separate rørstammer for bad/WC og kjøkken. Rørstammene er ført gjennom WC og kjøkken. Alle leiligheter deler avløp og vann med naboen over og under seg. Det er meget viktig at beboer/entreprenør har gjort seg kjent med hvordan røranlegget i aktuell leilighet er ført, før man begynner på arbeidet.

Når kun eget bad skal rehabiliteres/moderniseres må følgende rør for avløp og vann byttes

Når kun eget WC skal rehabiliteres/moderniseres må følgende rør for avløp og vann byttes

Når kun kjøkken skal rehabiliteres/moderniseres må det taes høyde for følgene punkter

Det er viktig at man husker på at brannsikkerheten ivaretas ved rørgjennomføringer fra leilighet til leilighet (hver leilighet er en egen branncelle, konf. byggeforskrift).

Følgende må videre ivaretas

Røranlegg

Elektrisk anlegg

Gulv på bad

Vegger på bad

I de tilfeller hvor veggene er flislagt fra før, kan det være akseptabelt at man lar eksisterende fliser ligge og påfører smøremembran direkte på disse, for så å legge fliser utenpå. Dette fordi veggen kan påføres skader i form av at puss og stein løsner, hvis man fjerner eksisterende fliser. Hvis man velger denne løsningen, er det meget viktig at man kontrollerer veggen for bom og løse fliser (eksisterende fliser må sitte godt) før en eventuell ny fliskledning legges utenpå.

Tak på bad

Ventilasjon

Utstyr, innredning, design på bad

Alle forhold knyttet til utstyr, innredning og design m.m. på bad er en beboersak som sameiet ikke vil involvere seg i. Beboer oppfordres til å velge praktiske løsninger av god kvalitet fra kjente leverandører, montert i tråd med gjeldende forskrifter.

Ovenstående tekst er ikke uttømmende for hvordan et bad skal rehabiliteres for å være i tråd med byggeforskrifter og våtromsnorm. Det er opp til den enkelte beboer, og den/de entreprenør(er) hun/han velger å benytte, å sørge for at normer og forskrifter overholdes. Eventuelle følgeskader som oppstår som følge av entreprenørens arbeid skal utbedres av entreprenør kostnadsfritt for øvrige beboere og sameiet.

Utleie av leilighet

Seksjonseier står fritt til å leie ut seksjoner i gården,  men har noen forpliktelser overfor sameiet.

Informere sameiet

Det skal sendes skriftlig melding til sameiet om utleie av seksjoner.

Navneskilt

Skilt må bestilles til ringetablå og postkasser, se egen artikkel om dører og postkasser.

Parkeringsplass

Leietakere har lavere prioritet til parkeringsplass enn eiere. Hvis det står seksjonseiere på ventetliste vil de overta parkeringsplassen fra seksjoner som leies ut. 

Informasjon til leietaker

Eier er ansvarlig for at leietakere og andre personer som gis tilgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig, informeres om og følger gjeldende vedtekter og andre regler i sameiet. Vedtekter og husordensregler skal følge leiekontrakten.

Vedlikehold og oppussing

Suhmgate 20 er et boligsameie, og ansvarsfordelingen mellom beboere og sameie bygger på bestemmelsene i eierseksjonsloven

Den enkelte seksjonseier står ansvarlig for vedlikehold av egen seksjon. Informasjon finner du bl.a. her på hjemmesidene, bl.a. under overskriftene Balkonger og Vann og avløp. Ved manglende vedlikehold kan man bli stilt til ansvar for skade på gården.

Oppussing av egen seksjon

Det er ikke tillatt å pigge opp gulv i 1. etasje. Grunnen til dette er at det bl.a. ligger strømledninger i etasjeskillet.

Seksjonseier skal sørge for renhold av fellesareal som blir tilsmusset i forbindelse med oppussing. 

Ved behov for riving/flytting av vegger eller vann/avløpssystem skal det meldes fra til styret først, fordi slikt kan påvirke andre i sameiet. Oppussing som medfører skade på bygningen kan man måtte betale erstatning for.

Sameiet har vedtatt en detaljert veiledning som skal følges ved oppussing av våtrom, den er gjengitt under overskriften "Vann og avløp".

For vegger med pipeløp gjelder særskilte regler. Disse veggene må ikke røres uten styrets godkjenning. Det er verdt å merke seg at det ikke er tillatt å kle teglsteinsveggene som danner pipeløpet med brennbart materiale. Det er seksjonseiers ansvar at regelverket overholdes.

Arbeid som medfører sjenanse i form av støy, vibrasjoner og lignende kan kun utføres i bestemte tidsrom, jfr husordensreglene.

Gjesteparkering

Sameiet har ikke parkeringsplasser for besøkende, man må finne plasser i området. Det er ikke tillatt å parkere i bakgården/hagen.

Brannsikring

Forebyggende tiltak

Man bør unngå å bruke mye skjøteledninger, særlig med stor belastning.

Styret oppfordrer til at man sikrer kaffetraktere med tidsur. Vannkokere er også vanlige brannkilder.

Husordensreglene tillater ikke at man oppbevarer motorsykler, bensin eller andre brannfarlige eller eksplosive væsker i kjelleren. Kluter med treolje kan selvantenne og må ikke lagres i søppelrom eller annet brannfarlig sted.

Det skal ikke settes gjenstander i kjellergangene som kan brenne eller hindre rømning.

Balkongene våre er rømningsvei og eneste vei til en annen oppgang hvis det brenner i trappen. Skilleveggene må ikke blokkeres, og det må være åpent for rømming.

Slukningsutstyr

Det skal være brannvarslere og slukningsutstyr i alle leilighetene. Batteri skal byttes i brannvarsler årlig, det er vanlig å gjøre det 1. desember, før den farligste brannmåneden. Varslerne bør testes regelmessig. Pulverapparater skal vendes årlig og byttes ut hvert 10.år.

Sameiet skal sørge for at det er pulverapparater i kjeller/oppganger.

Hagen vår

Vi er stolte av hagen vår og håper alle vil kose seg der. Nedenstående kan være nyttig å vite om.

Dugnad

Vi pleier å ha dugnad 1-2 ganger i året. Så lenge oppmøtet er godt trenger vi ikke innføre noe gebyr for manglende oppmøte.

NB! Under dugnaden blir gjenglemte gjenstander i fellesarealene kastet!

Fuglemat

Husordensreglene tillater ikke at man setter ut fuglenek eller mat til dyr.

Gartner

Sameiet har engasjert en gartner som planter og vanner. Når planter fjernes og erstattes med nye er det av faglige grunner. Hvis du har ønsker eller innspill kan du kontakte styret.

Grill

Vi har fellesgrill i hagen, kull holder hver enkelt. Av hensyn til naboene er det ikke tillatt å grille på balkongene.

Hagemøbler

Hagemøblene våre lagres i skur om vinteren. Puter finner du i kasser i kjelleren i oppgang C. Der henger vi også opp lister der man kan reservere deler av hagen til selskaper og liknende.

Elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget for den enkelte leiligheten er sameiers ansvar. 

Feil på fellesanlegget meldes til vaktmester. Ved behov for elektrikertjenester kan man kontakte elektriker Elektro-nytt AS