Praktisk informasjon

Eiendomsservice

Sameiet har avtale om eiendomsservice med 1 Hjelpende Hånd.

1 Hjelpende hånd leverer tjenester til sameiet innenfor 4 hovedområder:

 1. Vaktmester

 2. Renhold

 3. Grøntområder

 4. Snømåking

Innenfor disse hovedområdene inngår oppgaver som eksempelvis:

 • kontroll/skifte av lyspærer

 • søppelhåndtering

 • feiing

 • strøing, snømåking

 • vask av søppelrom

 • trappevask

 • plenklipping

 • vask av heiser

 • betjening av fjernvarmeanlegg

Henvendelser til 1 Hjelpende Hånd gjøres via Styret.

Vann og avløp

Rørlegger

Sameiet bruker Sanitær og Varmevakta, tlf 22090700 eventuelt 97719771. De kjenner gården godt og anbefales også for arbeid hos den enkelte.

Stoppekraner

Det er separate stoppekraner til de forskjellige stigeledningene.

Hovedvannledningen er inne i første bod til høyre etter nedgang fra B til kulverten under mellombygget (ved fyrrommet). Det er også en utvendig stoppekran, under et lite kumlokk ut mot Suhmsgate (en meter fra husveggen ved overgangen B/mellombygget).

Flytting av kjøkken

Ved flytting av kjøkken fra sin opprinnelige plassering skal ventilasjon fra kjøkkenet opprettholdes. Det vil si at det må legges ny ventilasjonskanal fra ny plassering frem til eksisterende avtrekksventil i eksisterende kjøkken. Dimensjon min Ø 160 mm.

Det er ikke tillatt å tilknytte avtrekksvifte til kanaler. Ved bruk av kjøkkenvifte må denne være av type omluftsvifte med kullfilter.

Rørleggerarbeider skal utføres av autorisert rørlegger.

Vannstoppeventiler som er montert ved avgrening ved opprinnelig tilknytningspunkt skal ikke flyttes, og følere skal forlenges og legges i bunn av benk eller på gulv under ny kjøkkeninnredning.

Det må søkes godkjenning fra styret for tiltak som innebærer endret vann- og avløpssystem.

Parkeringsplasser i Suhms gate

De 38 biloppstillingsplassene langs Suhms gate fremleies til beboere etter ansennitetsregler fastsatt av sameiet.

Rettmessige brukere kan tilkalle parkeringsselskapet ved behov for å fjerne feilparkerte biler.

Parkeringsarealet i Sameiet Suhms gate 20 disponeres i henhold til festekontrakt mellom sameiet og Oslo kommune. Forvaltning av plassene utføres av styret.

Følgende er utdrag fra retningslinjene. Fullstendig avtaletekst finnes i kontrakt, som sendes til ny leietaker før inngåelse.

Tildeling av plass

Nummerert parkeringsplass tildeles enkeltpersoner og følger ikke som rettighet til eierseksjon eller leieforhold. Det forutsettes at tildelt plass benyttes. Det er ikke tillatt å bruke plassen til opplag eller lagring av noe slag.

Prioritet

 1. prioritet til seksjonseier som bor i Suhms gate 20

 2. prioritet til seksjonseier som ikke bor i Suhms gate 20

 3. prioritet til leietakere som bor i Suhms gate 20

 4. prioritet til person som allerede leier parkeringsplass i Suhms gate 20, og som ønsker en plass til

 5. prioritet til andre

Tildeling avgjøres ved venteliste. Står 2 søkere likt avgjøres tildeling ved loddtrekning.

Dersom seksjonseier som bor i Suhms gate 20 har stått på venteliste i mer enn 6 mnd må leietaker fravike tildelt plass med 30 dagers skriftlig varsel. En kan ikke stille seg på venteliste for tildeling av plass før innflytting i eiendommen. Når særlig tungtveiende grunner gjør seg gjeldende kan styret fravike prioriteringsrekkefølgen.

Annet

Leien justeres i takt med festekontrakten med Oslo kommune. Per november 2018 er leien 500,- per måned. Leietaker må også betale omkostninger ved inngåelse eller endring av kontrakt. Omkostninger er for tiden 785,- (Alle beløp med forbehold om endring eller feil.)

Det er bare tillatt å parkere på tildelt nummerert plass.

Bileier er selv ansvarlig for vedlikehold, renhold og snørydding av plassen.

Fremleie av tildelt plass er ikke tillatt.

Leieforholdet kan sies opp av begge parter med 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsestiden løper ut påfølgende måned.


For fullstendige bestemmelser viser vi til leiekontrakt for parkeringsplass. Denne gjøres tilgjengelig ved tildeling av plass.


Venteliste

Fyll ut skjema (klikk på lenken) for å sette deg på venteliste.

Husdyrhold

Husdyrhold er omtalt i husordensreglene

Klesvask

Sameiet har vaskeri med vaskemaskin, tørketrommel og tørkeskap (ikke i drift). Vi har også tørkesnorer i hagen. Reglene for bruk av fellesvaskeriet gjengis her (med forbehold om feil, se husordensreglene):

Vaskeri skal kun benyttes til vasking av tøy.

Man reserverer bruk ved å skrive seg på vaskeliste, som henger i vaskeri. Vasketidene er delt inn i tre intervaller:

 • Morgen (08-11)

 • Dag (11-15)

 • Ettermiddag (15-19)

 • Kveld (19-22)

En vasketid koster 40 kroner og kan betales med bankkort eller Vipps ved å trykke på denne linken eller overføre 40 kroner til kontonummer 9820.17.72478 med KID 8850000036145.

Det kan bare reserveres en(1) vasketid per leilighet av gangen. Dersom vasketid ikke benyttes, bes man stryke denne slik at andre kan benytte vaskeriet. Beboerne kan benytte vaskeri i den utstrekning de ikke er reservert.

Bruker plikter å forlate vaskeriene i rengjort stand. Dvs:

 • Rengjør topp og pulverkammer på maskinen

 • Rengjør lofilter i tørketrommel

 • Rengjør gulvene og ikke la vaskeartikler ligge igjen

 • Påse at lys er slukket og dørene låst når vaskeri forlates

Dersom vaskemaskin eller tørketrommel ikke virker, skal vaktmester kontaktes.

Tørking av tøy

Tørking, lufting og banking av tepper, dyner og lignende kan skje på tørkeplassen i hagen. Banking må ikke foretas når det henger tøy til tørk på tørkeplassen. Banketider er mellom 08.00 og 20.00 på hverdager og mellom 08.00 og 15.00 på dager før helligdager. På søn- og helligdager skal ikke tøy henges ut til tørk.

Lufting og tørking av tøy på balkongene må foregå under balkongenes rustningshøyde. Tøy skal ikke henges over rekkverk eller balkongvegg.

Dører, nøkler og postkasser

Skilt til ringetablå og postkasser skal følge bestemmelsene i husordensreglene.

Dørtelefon

Datacall , telefon 67589900, kan kontaktes ved feil eller ønske om nye navneskilt.

Postkasser

Postkasseskilt får du bl.a. hos Lås og Nøkkel i Neuberggaten 21, flf 22606060 (alle skal ha matt, hvitt skilt).

Postkassenøkler kan kopieres hos enhver låsesmed.

Trappene

Sett gjerne ut fakler - men ikke sett dem på trappene! Skiferen liker ikke stearin. Det samme gjelder salt - vi må strø med sand, fordi saltet ødelegger fugene.

Ytterdører og kjellerdører

Ytterdørene våre er helautomatiske. Bruk nøkkelknapp, fra utsiden er det best å bruke nøkkelhullet under ringetablå.

Ekstra nøkkel til ytterdør (systemnøkkel) bestilles via forretningsfører (Obos). Kostnaden er omkring 650 kroner og den enkelte betaler selv. Det er en fordel for oss alle at det ikke lages unødig mange systemnøkler.

Inngangsdør til leilighetene

Nøkler til seksjonene bestilles hos låsesmed av seksjonseier. Mange benytter Lås og nøkkel .

Sameiet har valgt en standard inngangsdør som skal brukes av alle. Døren vi har valgt er Swedoor Noble 9M eikefiner med Møller Undall 2640 forkrommet dørvrider.

Oppganger

Veggene er malt med Jotun, Jotaproff akryl interiør 0,7. Silkematt. Karmene er malt med Jotun Lady supreme finish, silkematt. Den grønnblå har kode S5010 B50G. Den lyse fargen heter "Space" og er fra Jotun.


Oppvarming

Radiatorer

Radiatoranlegget skrus av i mai og på i oktober, avhengig av utetemperaturen. Det er viktig at alle lufter radiatorene når anlegget er tilkoplet for vinteren, så vi unngår støy og dårlig varmesirkulasjon. Hvis enkelte radiatorer likevel suser kraftig kan rørlegger justere på den enkelte radiator. Vi bruker en fast rørlegger til å stille på anlegget, se under Vann og avløp .

Radiatorvarmen følger en termostat som måler utetemperaturen. Radiatorene gir derfor mindre varme når det er varmt ute. Termostatene på den enkelte radiator skal gi omtrent følgende varmeeffekt:

Innstilling * 1 2 3 4 5

Romtemperatur 6 12 16 20 24 28

Lufting av radiatorer

For å lufte en radiator trenger du en radiatornøkkel. Om du ikke har radiatornøkkel kan det kjøpes hos Clas Ohlson. Hør ellers om en av dine naboer har en du kan låne. Radiatornøkkelen ser slik ut:

Slik lufter du en radiator:

 • Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.

 • Forsiktig åpnes lufteskruen (ca en halv omdreining). Om det er luft i radiatoren vil det komme en suselyd.

 • Lukk lufteskruen umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving, eller det kommer vann.

 • Åpne termostat/ventilen igjen.


Det kan komme litt vann nå luftsivingen avtar, så hold gjerne en skål under lufteventilen. Vannet er ofte skittent så ikke bruk håndkle/klut du er redd skal bli ødelagt.

Ikke skru luftskruen helt ut. Om luftskruen skrus helt ut kan stengeventilen falle ut og vann vil flomme ukontrollert ut av lufteventilen.

Radiatorer som ikke brukes må også luftes.

Måling av varmeforbruk

Alle radiatorer skal ha festet en sensor som måler hvor mye varme vi benytter og sender dataene til en sentral. Ut fra dette blir varmekostnadene fordelt mellom sameierne ut fra et avansert system der det fordeles delvis etter eierbrøk og delvis etter målt forbruk på sensorene. Det kommer årsregnskap fra leverandøren av systemet (Techem) og da kan man risikere etterbetaling av varmeutgifter.

Hvis en sensor skades eller radiatoren skal byttes ut må Techem kontaktes.


Energiavregning – hvem, hva, hvordan?

Vi har avtale med Techem om måling og avlesning av varme og vannforbruk i den enkelte boenhet. Avtalen går ut på at OBOS fakturerer den enkelte sameier á konto på vegne av Techem sammen med ordinær innkreving av felleskostnader. Techem avregner faktisk energiforbruk pr år mot innkrevd á konto-beløp. Avregning skjer årlig og fremkommer på fakturaen for felleskostnader.

Hvordan kan jeg følge med på mitt forbruk?

På Techem sin portal: https://tenantportal.techem.no blir avregningen med oversikt over forbruket gjort tilgjengelig for sameier. For å få tilgang må du ha registrert din e-postadresse og telefonnummer hos sameiets forretningsfører (Obos).

Hvem kontakter jeg når jeg har spørsmål eller hvis jeg skal selge?

Kontakt Techem hvis du har spørsmål om beboerportal, avregning, samt innhenting av målerdata

Ved salg av boligen må selger lese av måler og selv sende inn skjema til Techem Norge AS. Skjema kan lastes ned fra Techem sine sider http://www.techem.no . For spørsmål om innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på:


Skifte av radiator

I leilighetene er det ved den vertikale hovedføringen montert avstengningsventil for hver enkelt radiator. Ved skifte av radiator skal de benyttes, og ikke ventiler i kjeller.

Nye radiatorer skal leveres for en tur temperatur på 60 ° C og retur temperatur 40 °C. Installert effekt bør være minimum 70 W/m².

Radiatorventiler MÅ IKKE fjernes eller byttes! Ventilene er forhåndsinnstilte og fjernes eller endres disse kan en risikere å få ubalanse i i hele varmeanlegget i bygningene. Eventuell feilsøking og ny innregulering av hele anlegget vil bli belastet den enkelte sameier.

Termostathoder på radiator kan skiftes av den enekelte sameier.

Hvis en sensor skades eller radiatoren skal byttes ut må Techem kontaktes.

Internett / bredbånd

Sameiet har kollektiv avtale for internett / bredbånd med Telia.

Lynet internett tilbyr bredbåndsabonnement over optisk fibernett i gården. Informasjon finnes på www.lynet.no

Noen firma tilbyr internett via de gamle telefoniledningene. Dersom man ønsker det, må den enkelte selv kontakte tilbyderen.

Kabel-tv

Sameiet har kollektiv avtale med Telia om digital-TV. Avtalen inkluderer leie av av dekoder og en grunnpakke for TV. Kostnadene er inkludert i fellesutgiftene.

Den enkelte beboer kan på privat/individuell basis tegne abonnement på ekstra TV-kanaler, bredbånd/internett, telefoni eller oppgradering til en mer avansert dekoder. Dette er i så fall produkter som den enkelte betaler for.

Dekoderne til Telia er den enkelte beboers juridiske ansvar, den følger altså ikke leiligheten. Ved utlevering av dekoder, eller oppgradering av denne, skal hver enkelt beboer signere en avtale som beskriver deres ansvarsforhold. Ved utflytting skal man kontakte Telia.

Avfallshåndtering

Miljøstasjon

Glass, metall, brukte klær og farlig avfall kan leveres på Shell-stasjonen i Suhms gate. Nøkkel utleveres av personalet.

I tillegg er det en mobil gjenbruksstasjon på grusbanen hver onsdag ettermiddag. Her kan man kvitte seg med spesialavfall og gi bort brukte gjenstander (og hente gjenstander andre har satt igjen).

Juletrær

Kommunen samler inn juletrær på gitte tidspunkter i januar hvert år. Se juletre.blimedrundt.no for å finne aktuelle hentesteder og tidspunkt.

Papirinnsamling

Papir og papp legges i containere i hageskur mot Gardeveien eller ved porten mot Gydas vei. Kun papir/papp kastes her.

Container

Sameiet pleier å leie inn container i forbindelse med dugnaden om våren.

NB! Avfall skal pga brannfare ikke lagres i kjelleren i påvente av container. Hvis du ikke har plass, sørg for at det blir kjørt bort.

Søppelsjakter

Vi er så heldige å ha søppelsjakter i drift - bruk dem riktig så vi kan fortsette med det.

 • Kast aldri annet enn husholdsningsavfall

 • Plast i blå poser, matavfall i grønne poser (utleveres i lokale butikker).

 • Knytt posene med dobbel knute, unngå tilgrising

 • Unngå våt søppel i sjakten

 • Unngå store gjenstander som kan skade sjakt og søppelrom

 • Unngå aske både i sjakt og søppelcontainer

 • Unngå unødvendig slamring

 • Hold sjakt-døren lukket. Brann spres raskt hvis det er trekk

 • Nøkkel fås kjøpt hos velassortert jernvarehandler eller låsesmed

Beboerne skal kun kaste papir i hageskurene (søppelkontainerne i skuret tilhører butikken).

Informasjon fra kommunen

Les mer om avfall hos Renovasjonsetaten

Balkonger

Balkongene er fine å bruke for rekreasjon, men er også rømningsvei.

Avløp

Avløp på balkongene må holdes åpne så vi unngår vannskader. Særlig viktig i 8.etg der avløpene lettest går tett. Sameier har ansvar for å holde sluk på balkong åpne.

Balkongdører og vinduer

Den enkelte seksjonseier plikter å vedlikeholde balkongdører og vinduer. Trevinduene males med Flugger Dalarød fargekode 22.301-10522-1. De nye vinduene er malt med RAL 3003 Ruby Red, NCS 3163-Y97R, S-2570-R.

Blomsterkasser

Blomsterkasser må plasseres på innsiden av balkongens brystninger. Opphenget må ikke skade beslagene.Blomsterpotter og annet må ikke under noen omstendigheter plasseres på rekkverket, alvorlig personskade kan forekomme.

Fuglebrett

Det er dessverre ikke anledning til å ha fuglebrett, fordi fugler gjør skade på bygningen. Det samme gjelder i hagen, der mat tiltrekker skadedyr.

Markiser

Sameiet har standardisert type og farge på markiser. Typen heter "Herkules" og fargen er gråbeige (407/926).

Membraner

Balkongene er et sårbart punkt for vannskader. Membran/belegg av forskjellige typer er lagt på alle balkongene. Noen membraner skades lett av spisse hæler, løse skruer osv. Beskyttende matter må ikke fjernes uten at man sikrer at membranen under er beskyttet. Ved mistanke om skadet membran må styret informeres straks!

Parabolantenner

Slike antenner er ikke tillatt. Sameiet har tilgang til kabel-tv.

Rømningsvei

Balkongene våre er rømningsvei ved brann, og møbler m.v. som settes ut må ikke hindre rømning.

Skillevegger

Skilleveggen mellom seksjonene er en del av fasaden. Ved mindre feil, kontakt vaktmester.